Logo RRP
Omgevingsloket

Ruimtelijke ordening

Onze olieleidingen vallen onder het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB). Voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van omgevingsvergunningen geldt Paragraaf 3 van dit besluit als leidraad.

Bij het toestaan van een kwetsbaar object moet een gemeente rekeninghouden met het plaatsgebonden risicocontour van de leiding. Daarnaast moet het groepsrisico verantwoord worden.

We geven de voorkeur aan het bestemmen van olieleidingen via een dubbelbestemming (Dubbelbestemming Leiding-Brandstof of Leiding-Olie). Deze dubbelbestemming omvat minstens 5 meter aan weerszijden van de leiding, gemeten vanaf het hart van de leiding. Dit staat bekend als de belemmeringenstrook. De breedte van deze strook hangt af van de druk van de buisleiding (artikel 14 Bevb in combinatie met artikel 5 Revb).

Binnen de belemmeringenstrook zijn geen bouwwerken toegestaan, behalve met een omgevingsvergunning voor afwijking van de bouwregels. Deze vergunning wordt alleen verleend als:

  • de veiligheid van de buisleiding niet in gevaar komt; en
  • er geen kwetsbaar object wordt toegelaten; en
  • er vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder.

Download hier het standaard artikel Olie of Brandstof dat u kunt gebruiken.